ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม - การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม - การเคลื่อนที่บนทางโค้ง
การหาความเร็วที่พอดีทำให้รถเลี้ยวได้
โจทย์ การเคลื่อนที่ของรถยนต์เลี้ยวโค้งบนถนนลื่น
โจทย์ การเคลื่อนที่ของรถเลี้ยวโค้งบนถนน (ข้อ 1, 2, 3)