ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในแนวระดับ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ (การกระจัด, ความเร็ว)
สมการการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ในแนวระดับ