ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบวงกลมในแนวระดับ
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ข้อ 1)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ข้อ 2)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ข้อ 3) และสรุปสูตรการเคลื่อนที่แบบวงกลม