ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ วัตถุแกว่งเป็นวงกลมบนโต๊ะผิวเกลี้ยง ดาวเทียม การแกว่งเป็นรูปกรวย วัตถุเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ วัตถุแกว่งเป็นวงกลมบนโต๊ะผิวเกลี้ยง ดาวเทียม การแกว่งเป็นรูปกรวย วัตถุเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ได้แก่ วัตถุแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่ง มอเตอร์ไซด์ไต่ถัง วัตถุกลิ้งในวงโค้ง รถเคลื่อนที่บนสะพานโค้ง
ตัวอย่างโจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ต.ย. 1)
ตัวอย่างโจทย์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม (ต.ย. 2)