ภาษาไทย ท32101
ชีวิตปลาช่อน/ ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ ศึกษาบทนำเรื่อง สารคดี เรื่องชีวิตปลาช่อน
การเขียนบทความและนำเรื่อง
การเขียนบทความและนำเรื่อง
เรื่องย่อ “สารคดีชีวิตปลาช่อน”
ข้อคิดและคุณค่าที่ได้จากเรื่อง