ภาษาไทย ท32101
ชีวิตปลาช่อน/ ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ อ่านจับใจความสำคัญ และเขียนสรุปความ ข้อคิด คุณค่าจากเรื่อง
ทบทวนบทเรียนและอธิบายวงจรชีวิตปลาช่อน
ทบทวนบทเรียนและอธิบายวงจรชีวิตปลาช่อน
คำถามข้อที่ 1-4 และเฉลย
คำถามข้อที่ 5-10 และเฉลย