ภาษาไทย ท32101
ชีวิตปลาช่อน/ ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ เขียนสรุปความจากเรื่อง ข้อคิด คุณค่าที่ได้รับจากเรื่อง และการอ่านตีความอธิบายคำ
ทบทวนเรื่องความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญและอธิบายการอ่านตีความ
ทบทวนเรื่องความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญและอธิบายการอ่านตีความ
แบบฝึกหัดเรื่องความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ
แบบฝึกหัดการอ่านตีความและอธิบายคำ