ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน กำลัง
นิยามเรื่องกำลัง , สูตรคำนวณเรื่องกำลัง
นิยามเรื่องกำลัง , สูตรคำนวณเรื่องกำลัง
โจทย์คำนวณเรื่อง การหากำลัง (2 ข้อ)
โจทย์คำนวณเรื่อง การหากำลัง (3 ข้อ)