ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน พลังงานกล
พลังาน, พลังงานกล, พลังงานจลน์
พลังาน, พลังงานกล, พลังงานจลน์
สมการพลังงานจลน์ และ ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานจลน์ (2 ข้อ)
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานจลน์ (2 ข้อ)