ฟิสิกส์ ว40201
งานและพลังงาน กฎอนุรักษ์พลังงานกล
กิจกรรมศึกษาเรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน (การหาความเร็วบนแถบกระดาษ)
กิจกรรมศึกษาเรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน (การหาความเร็วบนแถบกระดาษ)
กิจกรรมศึกษา กฎการอนุรักษ์พลังงาน (พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์ของถุงทรายที่ตก ในแต่ละจุด)
กิจกรรมศึกษา กฎการอนุรักษ์พลังงาน (การหาพลังงานจลน์ และพลังงานศักย์, สรุปผลการทดลอง)
สรุปพลังงานกลรวมของวัตถุ / กฎการอนุรักษ์พลังงานกล