ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม
รูปแบบการชน 1 มิติ ของทั้ง 3 ลักษณะ
รูปแบบการชน 1 มิติ ของทั้ง 3 ลักษณะ
รูปแบบการชน 2 มิติ
การใช้งาน กฎทรงโมเมนตัม ร่วมกับ กฎทรงพลังงาน
โจทย์เรื่อง กฎทรงโมเมนตัม