ฟิสิกส์ ว40201
โมเมนตัมและการดล โมเมนตัมและการดล / แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
กิจกรรมศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทดสอบรับถุงทรายที่ระดับความสูงต่างกัน แต่มีมวลคงที่
กิจกรรมศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทดสอบรับถุงทรายที่ระดับความสูงต่างกัน แต่มีมวลคงที่
กิจกรรมศึกษาเรื่องโมเมนตัม ทดสอบรับถุงทรายที่ระดับความสูงเดียวกัน แต่มีมวลต่างกัน / โมเมนตัม
โจทย์เรื่อง โมเมนตัมเชิงเส้น ของการเคลื่อนที่แนวตรง