ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมการการเคลื่อนที่แบบหมุน
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
ตัวแปรและการนำสมการไปใช้งาน / โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน (2 ข้อ)
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน (2 ข้อ)