ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมการการเคลื่อนที่แบบหมุน
เปรียบเทียบปริมาณเชิงเส้นและเชิงมุม
เปรียบเทียบปริมาณเชิงเส้นและเชิงมุม
โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน