ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม
การเคลื่อนที่แบบหมุน , การกระจัดเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม
การเคลื่อนที่แบบหมุน , การกระจัดเชิงมุม , ความเร็วเชิงมุม
ความเร่งเชิงมุม , สมการการเคลื่อนที่เชิงมุม
เปรียบเทียบปริมาณเชิงเส้น กับ ปริมาณเชิงมุม
โจทย์คำนวณเรื่อง การเคลื่อนที่เชิงมุม