ฟิสิกส์ ว40201
การเคลื่อนที่แบบหมุน ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน / โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนต์ของแรง ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนต์ของแรง ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนต์ความเฉื่อยของรูปทรงต่างๆ