ฟิสิกส์ ว40201
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น สภาพยืดหยุ่น / ความเค้นและความเครียด / มอดูลัสของยัง
การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้ กับเครื่องกลอื่น
การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้ กับเครื่องกลอื่น
สภาพยืดหยุ่น กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดึงกับระยะที่สปริงยืดออก
กฎของฮุค
สภาพยืดหยุ่น , แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป , ความเค้น