ฟิสิกส์ ว40201
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น สภาพยืดหยุ่น / ความเค้นและความเครียด / มอดูลัสของยัง
ความเค้น และความเครียด
ความเค้น และความเครียด
มอดูลัสของยัง, กฎของฮุค ,โจทย์ความเค้นและความเครียด (ข้อ 1)
โจทย์เรื่อง ความเค้นและความเครียด (ข้อ 2)
โจทย์เรื่อง ความเค้นและความเครียด (ข้อ 3)