ฟิสิกส์ ว40201
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น สมดุลกล
สมดุลกล
สมดุลกล
แรงประเภทต่างๆ ได้แก่ แรงในแนวระนาบเดียวกัน แรงคนละระนาบ แรงที่ตัดกันที่จุดเดียวกัน แรงที่ตัดกันคนละจุด
แรงประเภทต่างๆ (ต่อ) ได้แก่ แรงขนาน , แรงคู่ควบ , แรงลัพธ์ , แรงกู้
การแตกแรง , การรวมแรง