ฟิสิกส์ ว40201
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น สมดุลของแรง
การหาจุดศูนย์กลางมวล , แรงขนาน , แรงคู่ควบ
การหาจุดศูนย์กลางมวล , แรงขนาน , แรงคู่ควบ
กิจกรรม สมดุลของแรงขนาน
ตัวอย่างผลการทดลองเรื่อง สมดุลของแรง สมดุลต่อการหมุน
การหาโมเมนต์ของแรง และ การหาแรงตึงในเส้นเชือก