ฟิสิกส์ ว40201
สภาพสมดุลและสภาพยิดหยุ่น เสถียรภาพสมดุล
สมดุลเสถียร , สมดุลไม่เสถียร , สมดุลสะเทิน
สมดุลเสถียร , สมดุลไม่เสถียร , สมดุลสะเทิน
การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้กับคาน
ตย. การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้กับคาน
ตย. การประยุกต์ใช้กับคาน และ โมเมนต์ของแรงคู่ควบ