ภาษาไทย ท32101
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร ศึกษาบทนำเรื่อง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร
อธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายสาระการเรียนรู้
อธิบายบทนำเรื่องและยกตัวอย่างคำประพันธ์
ตัวอย่างสัมผัสในและภาพตัวละคร