ภาษาไทย ท32101
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร อ่านทำนองเสนาะจับใจความสำคัญจากเรื่อง
ทบทวนบทเรียนและอ่านเนื้อเรื่องย่อ
ทบทวนบทเรียนและอ่านเนื้อเรื่องย่อ
อธิบายและถอดคำประพันธ์
อธิบายและถอดคำประพันธ์(อ่านเป็นทำนองเสนาะ)