ภาษาไทย ท32101
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร วิเคราะห์ตัวละครจากเรื่องที่อ่าน
ทบทวนบทเรียนและถอดคำประพันธ์
ทบทวนบทเรียนและถอดคำประพันธ์
อธิบายและถอดคำประพันธ์
วิเคราะห์ตัวละครและทำแบบฝึกหัด