ภาษาไทย ท32101
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร ศึกษาสำนวนโวหาร และคำศัพท์จากเรื่อง
ทบทวนบทเรียน อธิบายและบอกความหมายคำศัพท์
ทบทวนบทเรียน อธิบายและบอกความหมายคำศัพท์
แบบฝึกหัดและเฉลย
แบบฝึกหัดและเฉลย(ต่อ)