ภาษาไทย ท32101
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร การอ่านตีความและบอกความหมายของคำ โดยใช้บริบทแวดล้อม
การอ่านตีความจากบริบทแวดล้อมและแบบฝึกหัด
การอ่านตีความจากบริบทแวดล้อมและแบบฝึกหัด
คำถามและเฉลย
คำถามและเฉลย(ต่อ)