เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม อะตอมของทอมสัน
ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์""ปรากฏการณ์ในลูกบอลพลาสม่า""
ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์""ปรากฏการณ์ในลูกบอลพลาสม่า""
คำอธิบาย""ปรากฏการณ์ในลูกบอลพลาสม่า""
สมบัติของหลอดรังสีแคโทด / การทดลองของทอมสัน
ผลการทดลองของทอมสัน / อภิปรายผลการทดลอง