เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม อะตอมของทอมสัน
ทบทวน สร้างความสนใจ
ทบทวน สร้างความสนใจ
อะตอมตามแนวคิดของดอลตัน / การนำไฟฟ้าของแก๊ส
อุปกรณ์การทดลองของมิลลิแกน
ผลการทดลองของมิลลิแกน / การคำนวณหาค่ามวลของอิเล็กตรอน