เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม อะตอมของทอมสัน
ทบทวนหามวลจริงๆ ของอิเล็กตรอน
ทบทวนหามวลจริงๆ ของอิเล็กตรอน
การค้นพบโปรตอนของโกล์ดสไตน์
สรุปแบบจำลองอะตอมของทอมสัน
เฉลยคำถามตามใบงานที่ 3