เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม คลื่นและสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / สเปกตรัมและการแปลความหมาย
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
นิลส์ โบร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
รังสีที่มองเห็นและมองไม่เห็น / สเปกตรัม / สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เปรียบเทียบสมบัติคลื่น ความยาวและความถี่ของคลื่น