เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม คลื่นและสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / สเปกตรัมและการแปลความหมาย
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม 3 ข้อ
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม 3 ข้อ
ชมวิดีทัศน์ ""electromagnetic song""
สรุปสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คำนวณความสัมพันธ์ของความยาวคลื่น ความถี่และพลังงานของคลื่น