เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม คลื่นและสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / สเปกตรัมและการแปลความหมาย
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ชมวิดีทัศน์ ""Spectrum Song""
อธิบายวิธีทดลอง 1.1
กิจกรรมการทดลอง 1.1