เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม คลื่นและสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / สเปกตรัมและการแปลความหมาย
ทบทวน เรื่องสเปกตรัม
ทบทวน เรื่องสเปกตรัม
ผลการทดลอง 1.1. ตอนที่ 1
การทดลองตอนที่ 2
อภิปรายสรุปการเกิดสเปกตรัม