เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม วิวัฒนาการเกี่ยวกับอะตอม / อะตอมของดอลตัน
นำเข้าสู่บทเรียน
นำเข้าสู่บทเรียน
กิจกรรมตามใบงานที่ 1 เปิดประตูสู่การเรียนรู้ อะตอมและตารางธาตุ
การออกแบบ การทดลองเพื่อตรวจสอบ แนวคิดของดิมอเครตุส
การออกแบบ การทดลองเพื่อตรวจสอบ แนวคิดของอริสโตเติล