เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม / เลขมวล เลขอะตอม ไอโซโทป
ทบทวน สร้างความสนใจ เรื่องอะตอม / ธาตุต่างๆ ในร่างกาย
ทบทวน สร้างความสนใจ เรื่องอะตอม / ธาตุต่างๆ ในร่างกาย
ระดมสมองเรื่อง อะตอมคืออะไร โมเลกุลคืออะไร
อะตอมตามแนวคิดของดอลตัน
สรุปอะตอมตามแนวคิดของดอลตัน