เคมี ว40221
อะตอม - แบบจำลองอะตอม แบบจำลองอะตอมของโบร์ และแบบกลุ่มหมอก
ทบทวน ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน ตอบคำถามเติมเต็ม
ชมวิดีทัศน์ ""Rainbow Song""
สรุปสเปกตรัมแลการแปลความหมาย/แบบจำลองอะตอมของโบร์