เคมี ว40221
อะตอม - ตารางธาตุ อิเล็กโทรเนกาติวิตี สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็มสรุปแนวโน้มค่า IE จากวิดีทัศน์
ทบทวน สร้างความสนใจ คำถามเติมเต็มสรุปแนวโน้มค่า IE จากวิดีทัศน์
พลังงานไอออไนเซชันและแนวโน้ม
พฤติกรรมของอิเล็กตรอน / อิเล็กโทรเนกาติวิตีและแนวโน้ม
อิเกตรอนแอฟินิตีและแนวโน้ม / สรุปเปรียบเทียบ IE,EN,EA และแนวโน้ม