เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก การเกิดพันธะไอออนิก / โครงสร้างสารประกอบไอออนิก
บทนำ / กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
บทนำ / กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
ทบทวนตารางธาตุ / ถามตอบ
กิจกรรมแปรตารางธาตุด้วยนักเรียน
สรุปความสัมพันธ์ของธาตุ เมื่อเกิดเป็นสารปะกอบ