เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก การเกิดพันธะไอออนิก / โครงสร้างสารประกอบไอออนิก
ทบทวน การจดจำธาตุ
ทบทวน การจดจำธาตุ
ตอบคำถามเติมเต็ม
พฤติกรรมของโลหะและอโลหะ / สาเหตุที่ธาตุอยู่เป็นอิสระเองไม่ได้
พันธะไอออนิก / การเกิดพันธะไอออนิก