เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก การเกิดพันธะไอออนิก / โครงสร้างสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจผลงานนักเรียน วิดีทัศน์""Spectrum Project""
ทบทวน สร้างความสนใจผลงานนักเรียน วิดีทัศน์""Spectrum Project""
ตอบคำถามเติมเต็ม
แข่งขันตอบคำถาม เรื่องสารประอกบที่เกิดจากพันธะไอออนิก
สรุปการเกิดพันะไอออนิก และโครงสร้างสารประกอบไอออนิก