เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก การเขียนสูตร / การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจ แนะนำสื่อพันธะเคมี
ทบทวน สร้างความสนใจ แนะนำสื่อพันธะเคมี
ตอบคำถามเติมเต็ม
ฝึกการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก
ฝึกการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก (ต่อ)