เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก การเขียนสูตร / การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
ทบทวน การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก
ทบทวน การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก
การเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก (ต่อ)
การเขียนสูตรไอออนิกของธาตุแทรนซิชัน / แอมโมเนียมไอออน
การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก