เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก / สมบัติสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก (ต่อ)
แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ในการเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก
แบบฝึกหัด 2.2