เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก / สมบัติสารประกอบไอออนิก
เรื่องอะตอม / ธาตุต่างๆ ในร่างกาย ตรวจผลงานนักเรียน
เรื่องอะตอม / ธาตุต่างๆ ในร่างกาย ตรวจผลงานนักเรียน
ชมวิดีทัศน์""การละลายของ NaCl / เกณฑ์ในการละลายน้ำของสาร
การทดลอง 2.1 การละลายของสารไอออนิกในน้ำ
ผลการทดลอง