เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก / สมบัติสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ชมวิดีทัศน์""การละลายของ NaCl""
การทดลอง 2.2 การเกิดปฏิกิริยาของสารไอออนิก
ผลการทดลอง / อิปรายผลการทดลอง