เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะไออนิก พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก / สมบัติสารประกอบไอออนิก
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
ทบทวน สร้างความสนใจ ตอบคำถามเติมเต็ม
สรุปสมบัติของสารประกอบไอออนิก
การละลายของสารประกอบไอออนิก
เปรียบเทียบพันธะเคมี