เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

ความยาวพันธะ
ความยาวพันธะ
ทบทวน สร้างความสนใจ กิจกรรมการท่องจำธาตุในตารางธาตุ
ทบทวนชนิดของพันธะโคเวเลนต์/การสร้างพันธะ/การสลายพันธะ