เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ

ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
ความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
ตัวอย่างการสร้างพันธะ/การสลายพันธะ