เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ การเกิดพันธะโคเวเลนต์

ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์"" Ionic & Covalent Song""
ทบทวน สร้างความสนใจ ชมวิดีทัศน์"" Ionic & Covalent Song""
กิจกรรมทบทวนการจำธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ
พันธะโคเวเลนต์/การเกิดพันธะ
การเขียนโครงสร้างของลิวอิส