เคมี ว40221
พันธะเคมี - พันธะโคเวเลนต์
พันธะโลหะ การเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์

ทบทวน การเขียนสูตรโครงสร้างของลิวอิส/ชนิดของพันธะ/กฎออกเตต/โมเลกุลที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต
ทบทวน การเขียนสูตรโครงสร้างของลิวอิส/ชนิดของพันธะ/กฎออกเตต/โมเลกุลที่ไม่เป็นไปตามกฎออกเตต
สูตรแบบจุด สูตรแบบเส้นและสูตรโมเลกุล
สัญลักษณ์แบบจุด Lewis/การอ่านชื่อและตัวอย่างการอ่านชื่อ
ฝึกอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์